#

ताजा समाचार

  • Photo 2


  • Photo 1


सुचना

1 Notice, EoI form and ToR - Tariff Plans - 5 OBA Municipalities डाउनलाेड
2 Notice, EoI form and ToR - MRFs of LSMC and PSMC डाउनलाेड
3 Notice of Good - 20 Ashoj 2073 डाउनलाेड
4 Notice and ToR of HCWMP for OBA Municipalities डाउनलाेड
5 Notice and ToR - OHS Plan of 5 OBA Municipalities डाउनलाेड
6 EOI Notice, EoI Submissin form and ToR - 7 MRFs डाउनलाेड
7 Notice_M_2073-6-3 डाउनलाेड
8 E-Bidding Bolpatra डाउनलाेड
9 Notice for Municipality डाउनलाेड
10 Notices 2073/5/15 डाउनलाेड

प्रकाशन

1 मेरो नेपाल सफा नेपाल (चौमासिक बुलेटिन), असार २०७३ डाउनलाेड
  • OBA Project
1 OBA Nepal - Operations Manual डाउनलाेड
2 Annual Report-Feb 2016 डाउनलाेड
3 ESMP_Dhankuta 2015 डाउनलाेड
4 ESMP Lalitpur OBA - July 2015 डाउनलाेड
5 ESMP - Tansen डाउनलाेड
6 ESMP - Ghorahi डाउनलाेड
7 Monitoring Framework and Process for Pokhara डाउनलाेड